گواهینامه ها

امیر درب دارنده گواهینامه بین المللی EFECTIS فرانسه و گواهینامه های متعدد فنی
امیر درب دارنده گواهینامه بین المللی EFECTIS فرانسه و گواهینامه های متعدد فنی

Certificates

Efectis Efectis
Efectis

ISO9001

گواهینامه فنی گواهینامه فنی
گواهینامه فنی

درب تک لنگه با مقاومت ۱۸۰  دقیقه ای

Efectis Efectis
Efectis

درب تک لنگه با مقاومت ۱۸۰ دقیقه ای

Efectis Efectis
Efectis

درب تک لنگه شیشه خور با مقاومت ۱۲۰ دقیقه ای

Efectis Efectis
Efectis

درب تک لنگه با مقاومت ۱۲۰ دقیقه ای

Efectis Efectis
Efectis

درب تک لنگه با مقاومت ۲۴۰ دقیقه ای

Efectis Efectis
Efectis

درب تک لنگه دکوراتیو با مقاومت ۹۰ دقیقه ای

گواهینامه فنی گواهینامه فنی
گواهینامه فنی

درب دولنگه با مقاومت ۹۰ دقیقه ای

Efectis Efectis
Efectis

درب دولنگه با مقاومت ۶۰ دقیقه ای

Efectis Efectis
Efectis

درب تک لنگه ورق روغنی با مقاومت ۱۲۰ دقیقه ای

افزودن ماژول جدید
0%